ANBI

Beleidsplan Bethel Pinksterkerk Terneuzen


Inhoud


Inleiding

1.Geestelijke visie en doelstelling

2.Samenstelling

3.Activiteiten

4.Financiën

Slotwoord

 

Contactgegevens

BPK Nederland

 

Fiscaal nummer: 818617123 (RSIN)

Centrale website Bethel Pinksterkerk Nederland: www.bethelpinksterkerk.nl

 

Inleiding

De Bethel Pinksterkerk Terneuzen is gevestigd te Terneuzen en is een zelfstandig onderdeel van de Bethel Pinksterkerk Nederland. Er is geen sprake van een onderlinge juridische band.

De Bethel Pinksterkerk Nederland behoort tot een van de statutair opgerichte Christelijke kerken in Nederland, die haar oorsprong in het toenmalige Nederlands Indië heeft.

In Nederland is de Bethel Pinksterkerk in diverse steden gevestigd, alle als zelfstandige Kerken en verbonden door dezelfde geloofspunten.

Dit beleidsplan heeft tot doel u inzicht te geven in de geestelijke en maatschappelijke bestuursvorm.

Het verschaft kerninformatie welke wij van rechtswege graag met u willen delen.


1. Geestelijke visie en doelstelling


Doel:

•De gemeenschappelijke verering van God door Zijn Zoon de Here Jezus Christus.

•De mensen in contact brengen met God en elkaar.

•De verkondiging en verspreiding van de Leer op grond van Gods Woord onder leiding van Gods Heilige Geest.

•De verkondiging van het Woord welke tevens omvat de door de Heilige Geest uit dat Woord geopenbaarde Bruidsleer en Tabernakelstudie.


(weblink: http://www.bethelpinksterkerk.nl/index.php/geloofsovertuiging)


Visie/Missie:


Wij willen ons doel bereiken door:

•evangelisatiediensten

•bijbelstudies

•bidstonden

•zendingswerk.

 

2. Samenstelling Bethel Pinksterkerk Terneuzen


De Bethel Pinksterkerk Terneuzen kent 1 bestuur:


1. Kerkbestuur:

De voorganger, ouderlingen en diakenen van de Bethel Pinksterkerk Terneuzen.


2. De Bethel Pinksterkerk Terneuzen is aangesloten bij de Bethel Pinksterkerk Nederland. Er is geen sprake van een onderlinge juridische band.

 

3. Activiteiten


Onze activiteiten zijn toegankelijk voor iedereen.

1. Structurele activiteiten

a. Evangelisatiediensten

b. Bijbelstudies

c. Bidstonden

d. Vergaderingen Bestuur (besloten)

e. Jeugd- en kinderwerk

2. Niet structurele activiteiten

f. Doopdiensten

g. Zending

h. Fellowship diensten

i. Themadiensten

i. Wijdingslessen

ii. Vastendagen

iii. Trainingen en Workshops

iv. Etc.

j. Sociale activiteiten

v. Contactbijeenkomsten

vi. Hulpbijeenkomsten

vii. Sportactiviteiten

viii. Seniorendagen

ix. Etc.


4. Financiën


In dit hoofdstuk worden de financiën van de Bethel Pinksterkerk Terneuzen toegelicht. De besteding van de financiën zijn geheel in lijn met de (geestelijke) missie en visie van de kerk. De staat van baten en lasten geeft inzicht in de ontvangsten en bestedingen.


1. Financiën


De Bethel Pinksterkerk Terneuzen verwerft al haar benodigde financiën uitsluitend uit collectes en giften van haar leden. Haar vermogen wordt volledig aangewend voor de realisatie van de kerkelijke activiteiten en de kosten van huisvesting.

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020 (wordt binnenkort geupdate)

       Baten                         Lasten

Huisvestingskosten                    -.-                              €          0,00 (ivm corona)

Bijdrage geestelijk werk            -,-                              €        82,50

Bijdrage BPKN                           -.-                             €      550,00

Bankkosten                                -.-                               €      209,73

Overige onkosten                       -.-                              €  14.116,47

Collectes / Tienden / Giften      € 15.296,75                  

                  

 

Totaal                                         € 15.296,75                € 14.958,70


                  Saldo                                                                          + €     338,05

 

2. Beloningsbeleid


De kerk staat onder de geestelijke leiding van het kerkbestuur.


Externe sprekers ontvangen een billijke vergoeding voor hun spreekbeurt (Verkondiging van Gods Woord). Daarnaast is er een vergoeding voor het geestelijk werk.


Doelstelling is altijd dat vergoedingen niet bovenmatig zijn, maar billijk en fiscaal verantwoord.


Daarnaast hanteert de Bethel Pinksterkerk Terneuzen een helder systeem van kostenvergoedingen. Kosten, uitsluitend gemaakt ten behoeve van de uitoefening van de eerder beschreven activiteiten, worden vergoed aan de verbruiker op basis van aantoonbare uitgaven. Hiertoe behoort ook een kilometervergoeding conform de fiscale norm.


Slotwoord


Geestelijke groei, fellowship, harmonie en de onmisbare Liefde van God zullen onlosmakelijk verbonden blijven met de Bethel Pinksterkerk Terneuzen, want God is Liefde.

Vreugde en blijdschap in het beleven van het geloof zijn de bakens in daadwerkelijk uitleven van het geloof. Samen bouwen we verder aan het Koninkrijk van God.


De Bethel Pinksterkerk Terneuzen zal blijven ontwikkelen en de daaruit voortvloeiende wijzigingen in dit beleidsplan actualiseren.


Copyright © 2017 Bethel Pinksterkerk Nederland.